شنبه, 2 شهريور, 1398 تا دوشنبه, 4 شهريور, 1398

هجدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران

محل برگزاری: 
مرکز همایش های رازی

گروه دارویی پوراطب در بخش مکمل با برند های ویتالی تون و  ویواتیون و دارو با برند ایران داروک در این کنگره شرکت نموده و از هر برند دو نماینده ی علمی حضور داشت.