شنبه, 30 آذر, 1398

ویتافارمد ال کارنتین را وارد بازار کرد.

محل برگزاری: 
-

محصول ال کارنیتین تحت لیسانس شرکت ویتا فارمد سوئیس با برند ویواتون در شرکت روز دارو بسته بندی و آماده ورود به بازار گردید.
این محصول به صورت ساشه دایرکت(بدون نیاز به آب و صرفا زبانی) مصرف می شود.