فواید مصرف اسید فولیک در بارداری

فواید مصرف اسید فولیک در بارداری؛ مصرف اسید فولیک در دوران بارداری از بروز بیماری های نقص طناب عصبی و آنسفالی جلوگیری می کند. اسید فولیک نوع صناعی فولات است. فولات نقش مهمی در تولید گلبول های قرمز خون دارد و به رشد لوله عصبی در مغز و نخاع جنین کمک می کند. بهترین منابع غذایی اسید فولیک مکمل آن است. فولات به طور طبیعی در سبزیجات سبز تیره و مرکبات یافت می شود. CDC نیز توصیه می کند همه زنان در سنین باروری هر روز اسیدفولیک استفاده کنند.
دسته بندی ویدیو: