پروتکل مصرف مکمل ورزشی کراتین

مکمل ورزشی کراتین منوهیدرات جهت افزایش قدرت عضلانی و توان انفجاری و تحریک ساخت پروتئین عضلانی مکمل ورزشی کراتین در کلیه و کبد از اسیدهای آمینه آرژنین و گلیسین ساخته می شود. در بدن به صورت فسفوکراتین ذخیره شده و فسفات لازم برای تولید ATP و انرژی لازم جهت انقباض و انبساط عضلات را تامین و همچنین باعث تحریک ساخت پروتئین عضلانی می گردد. در این کلیپ قصد داریم در خصوص مزایا و پروتکل مصرف مکمل ورزشی کراتین منوهیدرات اطلاعات مختصری را در اختیار شما قرار دهیم.