چگونه اشتهای کودکان را افزایش دهیم؟

راه کارهایی برای مدیریت کم اشتهایی کودکان؛ 1-به کودک باج ندهید، 2️- خونسرد باشید، 3- در حضور کودک در مورد غذا نخوردن کودک صحبت نکنید،4- پاداش بدهید ولی نه مواد غذایی،6-اجازه بدهید کودک سر میز بنشیند،7-از کودکان در غذا پختن کمک بگیرید، 8- بعضی مواقع از کودکان نظرخواهی کنید، 9️- از مولتی ویتامین‌های مخصوص کودکان استفاده نمایید.
دسته بندی ویدیو: